OUR TEAM

Sangeet Gurukul Samiti

Sunayana Vora

SUNAYANA VORA

Executive Member

Pradeep Vora

PRADEEP VORA

Vice President

Dr. Kishore V Kale

Dr. KISHOR V. KALE

President

Kirti Kale

KIRTI KALE

Executive Member

Aditi Gautam Kale

ADITI GAUTAM KALE

Treasurer

Gautam Kale

GAUTAM KALE

Secretory

Sachin Kale

SACHIN KALE

Executive Member

Teachers And Staff

T5

Pragya Sharma

T3

Yamini Shinde

T1

Deepak Kalwadiya

T4

Vikas Chauhan

T2

Hemant Sukil